baner3

Przedmiotem działalności są między innymi:

  • obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym także przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym
  • wnoszenie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego
  • pisanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • tworzenie wniosków oraz reprezentacja w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, o odroczenie wykonania kary, o prowadzenie spraw o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • wnioskowanie o rozłożenie grzywny na raty
  • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
  • prowadzenie negocjacji w celu uzyskania korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze