W teorii każdy kredyt powinien być przejrzysty dla klienta pod kątem wysokości ogólnego salda zadłużenia, wielkości rat, odsetek i warunków spłaty zobowiązania.

Zgodnie z art . 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się zobowiązanie dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania.

Przesłankami rozwiązania małżeństwa przez rozwód są zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy. Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi w skutek używania jej jak właściciel (posiadanie samoistne) przez okres 20 lub 30 lat.

Przystępując do napisania wniosku o nabycie spadku należy ustalić krąg spadkobierców (osoby, które dziedziczą po spadkodawcy) oraz ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, a co za tym idzie miejscowo właściwy sąd spadku, którym zawsze będzie sąd rejonowy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że do naruszenia prawa dojdzie jedynie w sytuacji, kiedy prowadzimy pojazd w ruchu a stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila lub 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 w wydychanym powietrzu.