Przesłankami rozwiązania małżeństwa przez rozwód są zupełny i trwały rozkład pożycia.

 

Przez zupełny rozkład pożycia należy rozumieć całkowite zerwanie więzi uczuciowych, fizycznych oraz gospodarczych, które łączyły małżonków. Ocena trwałości rozkładu pożycia jest dokonywana z uwzględnieniem nie tylko faktycznego czasu pozostawania małżonków w rozłączeniu, ale również z uwzględnieniem przyczyn rozkładu pożycia czy aktualnej sytuacji życiowej małżonków, tj. pozostawanie w nowym związku czy posiadania dzieci z innym parterem.

Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym orzeka o tym, kto z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jednak może zaniechać ustalenia tej okoliczności na zgodne żądanie małżonków .

Sądem właściwym do rozpoznawani spraw o rozwód jest Sąd Okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Przykład: małżonkowie mieszkają wspólnie w Garwolinie, ale ich drogi życiowe się rozchodzą. Mąż przeprowadza się do Warszawy, zaś żona do Lublina. Niezależnie od tego, kto wystąpi z pozwem o rozwód, należy wnieść go do Sądu Okręgowego w Siedlcach – ponieważ jest on właściwy dla ich ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

Należy dołożyć wszelkiej staranności przy sporządzaniu pozwu rozwodowego ponieważ, w dużej mierze od tego zależy uzyskanie satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia. W wyroku rozwodowym sąd zdecyduje również o podziale majątku wspólnego, zasadach korzystania ze wspólnego mieszkania oraz przyznaniu alimentów, ale tylko jeśli złożyliśmy odpowiedni wniosek.